Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án

23/10/2021 | Tin tức

Khi xây dựng một hệ thống phần mềm, chúng ta thường xuyên "nhai đi, nhai lại" các công việc kiểu như Thêm, Xóa, Sửa, Danh sách của một Table nào đó?

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Voyager, một package cho phép bạn có thể triển khai nhanh một bộ giao diện Admin có sẳn với các tính năng cơ bản để bắt đâu một dự án một cách nhanh chống

Cài đặt

Cái đặt Laravel

Setup Laravel Sail phiên bản mới nhất bằng lệnh

curl -s "https://laravel.build/demo1?with=mysql" | bash

1634979775587

Truy cập vào thư mục vừa tải về

cd demo1

Thêm hai dòng định nghĩa Port truy cập vào các service Docker

//file .env
APP_PORT=8111 #Port truy cập web có dạng localhost:8111
FORWARD_DB_PORT=3111 #Port truy cập mysql trực tiếp từ host

1634979774663

Vào thư mục được tải về chạy lệnh khởi chạy Laravel Sail

./vendor/bin/sail up -d

1634979774919

Tới bước này xem như đã cài đặt Laravel thành công, các bạn có thể kiểm tra mọi thứ hoạt động bằng việc truy cập link "http://localhost:8111"

1634979775124

Màn hình khi cài đặt thành công Laravel

Cái đặt Voyager

Để thuận tiện cho qua trình sử dụng Sail chung ta chạy lện gán alias cho rút gọn

alias sail='[ -f sail ] && bash sail || bash vendor/bin/sail'

Chạy lệnh composer install Voyager

sail composer require tcg/voyager

1634979775964

Sau khi chạy xong ta tiếp tục chạy lênh Voyager install

sail artisan voyager:install
php artisan voyager:install --with-dummy

Sau khi cài đặt thành công truy cập và kiểm tra kết quả tại "http://localhost:8111/admin"

// Thông tin đăng nhập mặt định
    user: admin@admin.com
    password: password

1634979775977

Các màn hình chính

1634979785723

1634979775413

1634979775264

Tài liệu tham khảo

  1. https://voyager-docs.devdojo.com
  2. https://laravel.com/docs/8.x/sail

Nhiều lượt xem

Vòng đời của laravel
25/11/2021 | Tin tức

Vòng đời request Laravel (Request lifecycle...

Bem là gì ? Quy tắt đặt tên cho CSS
24/11/2021 | Tin tức

BEM là viết tắt của Block-Element-Modifier,...

Hướng dẫn cài đặt laravel DebugBar
22/11/2021 | Tin tức

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng...

Những extension hay ho cho VSCode
21/11/2021 | Tin tức

Visual studio code là một trình soạn thảo...