FontEnd

HTML là gì ?

21/11/2021 | Tin tức

Với người mới bắt đầu lập trình web thì HTML là một trong những ngôn ngữ cơ bản đầu tiên mà bạn cần phải nắm vững. HTML là viết tắt của Hypertext markup language là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, để xây dựng và cấu trúc các thành phần có trong website, nó giúp phân chia các đoạn văn, heading, links, blockquotes... và HTML không phải là ngôn ngữ lập trình.

Khác nhau giữa HTML và HTML5

21/11/2021 | Tin tức

HTML là viết tắt của Hyper text markup language là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML được sử dụng cho hết hết các website hiện nay.HTML giúp các lập trình viên có thể cấu trúc và định dạng văn bản để hiển thị trên website.

Bem là gì ? Quy tắt đặt tên cho CSS

24/11/2021 | Tin tức

BEM là viết tắt của Block-Element-Modifier, là quy chuẩn đặt tên cho các lớp css. BEM giúp cho việc code FontEnd trở nên dễ hiểu hơn, giúp các lập trình viên làm việc chung với nhau trên một dự án dễ dàng hơn nhờ những quy tắt và tiêu chuẩn trong việc đặt tên mang lại.