Hướng dẫn cài đặt jibri cho ứng dụng jitsi meet

20/11/2021 | Tin tức

Hướng dẫn cài đặt jibri cho ứng dụng jitsi meet. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt jibri để live stream trên youtube và recording video về server linux. Trong bài viết lần trước mình đã hướng dẫn mọi người các cài đặt jitsi meet trên server ubuntu để hội thảo video miễn phí, thì bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người các cài đặt jibri cho việc stream và record video.

Hướng dẫn cài đặt jibri cho ứng dụng jitsi meet. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt jibri để live stream trên youtube và recording video về server linux. Trong bài viết lần trước mình đã hướng dẫn mọi người các cài đặt jitsi meet trên server ubuntu để hội thảo video miễn phí, thì bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người các cài đặt jibri cho việc stream và record video.

Jibri cung cấp dịch vụ để ghi hoặc phát trực tuyến hội nghị jitsi meet, jibri hoạt động bằng cách giả lập một user với chrome ảo sau đó capture lại màn hình và mã hoá đầu ra bằng ffmpeg. Nó được thiết kế để chạy trên một server riêng , không có ứng dụng nào khác sử dụng màn hình hoặc thiết bị âm thanh, Chỉ 1 bản ghi tại 1 thời điểm được hỗ trợ.

 1. Install Extra Linux Kernel Modules That Jibri Dependencies On
  apt update
  apt install linux-image-extra-virtual
 2. Load The ALSA loopback module into the kernel
  echo "snd-aloop">>/etc/modules
  modprobe snd-aloop
 3. Install FFMPEG
  apt install ffmpeg
 4. Install The Latest Google Chrome stable & Chromedriver
  ## Chrome
  curl -sS -o - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add
  echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
  apt-get -y update
  apt-get -y install google-chrome-stable

  ## To hide chrome warnings
  mkdir -p /etc/opt/chrome/policies/managed
  echo '{ "CommandLineFlagSecurityWarningsEnabled": false }' >>/etc/opt/chrome/policies/managed/managed_policies.json

  ## We may need unzip to decompress the file
  apt install unzip

  ## Chrome Driver
  CHROME_DRIVER_VERSION=`curl -sS chromedriver.storage.googleapis.com/LATEST_RELEASE`
  wget -N http://chromedriver.storage.googleapis.com/$CHROME_DRIVER_VERSION/chromedriver_linux64.zip -P ~/
  unzip ~/chromedriver_linux64.zip -d ~/
  rm ~/chromedriver_linux64.zip
  mv -f ~/chromedriver /usr/local/bin/chromedriver
  chown root:root /usr/local/bin/chromedriver
  chmod 0755 /usr/local/bin/chromedriver
 5. Install Necessary Programs
  apt-get install openjdk-8-jdk ffmpeg curl alsa-utils icewm xdotool
  apt install xserver-xorg-input-void xserver-xorg-video-dummy
 6. Install Jibri
  wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key |  apt-key add -
  sh -c "echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' > /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list"
  apt-get update
  apt-get install jibri
 7. Add Jibri To Necessary Groups
  sudo usermod -aG adm,audio,video,plugdev jibri
 8. Configure Prosody To Register Jibri Users
  nano /etc/prosody/prosody.cfg.lua

  ## We then insert the following into the file we just opened

  -- internal muc component, meant to enable pools of jibri and jigasi clients
  Component "internal.auth.jitsimeet.easyjitsi.com" "muc"
  modules_enabled = {
  "ping";
  }
  storage = "null"
  muc_room_cache_size = 1000
   
   
  VirtualHost "recorder.easyjitsi.com"
  modules_enabled = {
  "ping";
  }
  authentication = "internal_plain"
   
 9. Register recorders with prosody
  prosodyctl register jibri auth.jitsimeet.zenkvn.com jibriauthpass
  prosodyctl register recorder recorder.zenkvn.com jibrirecorderpass
 10. Set The Appropriate Muc To Look For Available Jibri Recorders
  ## We edit the following file
  nano /etc/jitsi/jicofo/sip-communicator.properties

  ## We append the following to the file
  org.jitsi.jicofo.jibri.BREWERY=JibriBrewery@internal.auth.jitsimeet.easyjitsi.com
  org.jitsi.jicofo.jibri.PENDING_TIMEOUT=90

  ## We open this file
  nano /etc/jitsi/meet/jitsimeet.easyjitsi.com-config.js

  ## We append the following configuration to the file
  fileRecordingsEnabled: true,
  hiddenDomain: 'recorder.easyjitsi.com',
 11. Open these ports
  ufw allow 80/tcp
  ufw allow 433/tcp
  ufw allow 5222/tcp
  ufw allow 5223/tcp
  ufw allow 4443/tcp
  ufw allow 10000:20000/udp
  ufw allow 5369/tcp

 

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn cách cài đặt jitsi meet trên unbuntu tại bài viết trước

Nhiều lượt xem

Vòng đời của laravel
25/11/2021 | Tin tức

Vòng đời request Laravel (Request lifecycle...

Bem là gì ? Quy tắt đặt tên cho CSS
24/11/2021 | Tin tức

BEM là viết tắt của Block-Element-Modifier,...

Hướng dẫn cài đặt laravel DebugBar
22/11/2021 | Tin tức

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng...

Những extension hay ho cho VSCode
21/11/2021 | Tin tức

Visual studio code là một trình soạn thảo...